Opći uvjeti poslovanja

Preuzmite naše Opće uvjete poslovanja

1. Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja LAŽETA PONS d.o.o. (u daljnjem tekstu: La Pons) kao pružatelj usluge najma mehanizacije za izvođenje radova na visini uređuje odnose s Naručiteljem radova (u daljnjem tekstu: Naručitelj). Na sve međusobne odnose između La Pons i Naručitelja koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske. Odnosi između La Pons i Naručitelja mogu biti drugačije uređeni ukoliko se u pisanom obliku, uz obostranu suglasnost, odnosi definiraju pod drugim uvjetima ili pravilima.

1.2. Potpisivanjem Zapisnika o izvršenim radovima / uslugama (u daljnjem tekstu: Zapisnik) ili Ugovora o najmu radnog stroja (u daljnjem tekstu: Ugovor), Naručitelj prihvaća ovdje utvrđene Opće uvjete poslovanja. Ažurni Opći uvjeti poslovanja dostupni su na WEB stranici: lapons.hr (LINK: https://www.lapons.hr/hr/ostalo/opci-uvjeti-poslovanja/)

1.3. Predstavnik Naručitelja mora biti osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba kojoj je omogućeno sklapanje Ugovora ili potpis Zapisnika. U iznimnim slučajevima, zbog izrade Ugovora ili Zapisnika na samom mjestu izvođenja radova, svaki djelatnik Naručitelja može potpisati Ugovor ili Zapisnik kako bi se utvrdilo činjenično stanje bitnih elemenata prilikom pružanja usluge najma mehanizacije

1.4. Sve ponude izdane od srane La Pons nisu obvezujuće te su pravovaljane 10 dana od datuma izdavanja ukoliko na ponudi nije navedeno drugačije

1.5. Usluge najma od strane La Pons pružaju se s ili bez uključenog rada osoblja o čemu odlučuje La Pons u dogovoru s Naručiteljem.

2. Uvjeti najma mehanizacije s uključenim radom operatera

2.1. Ukoliko Naručitelj razmatra najam mehanizacije s uključenim radom operatera (radnog osoblja La Pons), takav zahtjev mora biti jasno i nedvosmisleno naveden te specificiran u ponudi

2.2. Bitni elementi ovakve vrste najma utvrđuju se Zapisnikom koji mora biti potpisan od strane predstavnika Naručitelja. U iznimnim slučajevima, zbog izrade Zapisnika na samom mjestu izvođenja radova, svaki djelatnik Naručitelja može potpisati Zapisnik kako bi se utvrdilo činjenično stanje bitnih elemenata prilikom pružanja usluge najma mehanizacije

2.3. Bitni elementi u Zapisniku uključuju naziv Naručitelja, datum izvršenja radova, mjesto izvršenja radova te vrijeme dolaska i odlaska mehanizacije s mjesta izvršenja radova. Bitan element uključuje i broj prijeđenih kilometara od sjedišta La Pons (Zlatarska ulica 55a, 10360 Sesvete) do mjesta izvršenja radova te povratak u istom smjeru u slučaju rada izvan područja grada Zagreba

2.4. Osnova za obračun usluga je cijena navedena u službenoj ponudi ili u drugom pisanom obliku (primarno e-mail). Ukoliko cijena nije definirana na jedan od dva navedena načina, primjenjivati će se ista cijena pojedine mehanizacije kao i drugim klijentima u istom mjesečnom razdoblju

2.5. Cijena se iskazuje po satu korištenja mehanizacije ukoliko nije drugačije ugovoreno. Moguće je ugovoriti i cijenu po danu što mora biti jasno navedeno u ponudi. La Pons ima pravo uvećati cijenu za rad subotom, nedjeljom, na državne praznike ili blagdane te za noćni rad

2.6. Minimalno razdoblje najma mehanizacije iznosi 4 sata. Ukoliko je Zapisnikom utvrđen manji broj radnih sati La Pons ima pravo obračunati minimalno razdoblje od 4 radna sata. Vrijeme najma počinje na unaprijed dogovoreno vrijeme. Ukoliko Naručitelj kasni u dolasku vrijeme najma počinje teči od unaprijed dogovorenog vremena

2.7. Ukoliko se cijena najma mehanizacije utvrđuje po danu tada je minimalno razdoblje obračuna jedan dan te se počinje obračunavati od trenutka dolaska na mjesto izvođenja radova. Radni dan uključuje rad do 8 sati dnevno te se svaki prekovremeni sat dodatno obračunava

2.8. Transportni troškovi se ne zaračunavaju za područje grada Zagreba dok se za sva druga mjesta izvođenja radova izvan grada Zagreba troškovi obračunavaju sukladno ponudi. Transportni troškovi se iznimno zaračunavaju za grad Zagreb ukoliko se radi o najmu pauk platformi

2.9. Izdavanje računa te obračun usluge vrši se prema Zapisniku te gore navedenim uvjetima vezanim uz minimalni obračun radnog vremena

2.10. La Pons ima pravo prekinuti radove ukoliko oni ugrožavaju život drugih ljudi ili imovinu treće strane. Prekid radova ne daje pravo Naručitelju na naknadu pretrpljene štete. La Pons ima pravo obračunati svoju uslugu u potpunosti do trenutka prekida radova

2.11. Prekid rada uzrokovan kvarom mehanizacije ne daje pravo Naručitelju na naknadu pretrpljene štete ili financijskog gubitka koji bi iz tog mogao proizaći

2.12. La Pons će uslugu izvršiti prema uputama Naručitelja koji je dužan osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvođenje radova na pojedinim radnim mjestima. Sve nastale nepredviđene troškove (trošak komunalnih prekršaja, kazni) vezane uz odvijanje radova na javnim površinama za koje Naručitelj nije ishodovao pravovaljane dozvole, a La Pons s time nije bio upoznat, snosi sam Naručitelj. La Pons može ishodovati radne dozvole za rad na javnim površinama, međutim to mora biti jasno unaprijed dogovoreno te specificirano u ponudi

2.13. Ukoliko je potrebno osigurati prometne znakove upozorenja kako se ne bi ugrozili životi ljudi ili imovina, Naručitelj je o tome dužan unaprijed obavijestiti La Pons. Ukoliko Naručitelj to ne učini, La Pons ima pravo prekinuti radove te naplatiti uslugu prema ponudi

2.14. Naručitelj mora osigurati da kvaliteta podloge na mjestu izvršenja radova odgovara naručenoj mehanizaciji sukladno karakteristikama mehanizacije. Karakteristike mehanizacije dostupne su na web stranici kompanije ili na upit. Naručitelj je dužan obavijestiti La Pons o mogućim opasnostima poput mekane podloge ili konstrukcijama ispod podloge koje nisu predviđene za opterećenja od strane mehanizacije

2.15. Ukoliko se mehanizacija koristi na osjetljivim površinama (mramor, kamen, pločice, itd.) Naručitelj je dužan obavijestiti La Pons kako bi se razmotrila dodatna zaštita površina od guma, ulja ili masti. Ukoliko Naručitelj ne obavijesti La Pons o navedenom tada trošak eventualnih šteta snosi Naručitelj

2.16. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika koje onemogućuju izvođenje radova Naručitelj je dužan otkazati najam (pisanim ili usmenim putem) prije izlaska mehanizacije iz sjedište kompanije

2.17. Mehanizacija od strane La Pons obvezna je biti na mjestu izvršenja radova u trajanju navedenom u ponudi. Ukoliko radovi traju duže od predviđenog, Naručitelj je obvezan o tome obavijestiti La Pons. La Pons nije obvezan osigurati produljenje vremena izvođenja radova van ponude

2.18. Ukoliko se najam mehanizacije odvija izvan područja grada Zagreba te radovi traju dulje od 8 radnih sati operater ima pravo na dnevni odmor sukladno Zakonu te u tom slučaju La Pons ima pravo Naručitelju obračunati dnevnicu operatera te trošak noćenja

2.19. Za rad izvan područja grada Zagreba minimalno se obračunava 6 radnih sati neovisno o trajanju radova na mjestu rada. Za područje izvan grada Zagreba La Pons također obračunava i trošak transporta koji se utvrđuje po prijeđenom kilometru

2.20. Svako čekanje mehanizacije na radnom mjestu zbog provjere dokumentacije, atesta, osobne zaštitne opreme operatera ili tehničke ispravnosti same mehanizacije naplaćuje se Naručitelju u istom iznosu kao i za radno vrijeme

2.21. Ponude se mogu izdati bez unaprijed izvršenog pregleda mjesta rada te u tom slučaju Naručitelj preuzima rizik prikladnosti mehanizacije za izvođenje radova. Ukoliko mehanizacija nije prikladna za tražene radove te se oni ne mogu izvršiti, La Pons ima pravo naplatiti svoju uslugu Naručitelju prema ponudi. La Pons može izvršiti pregled mjesta rada prije izvođenja radova uz nadoplatu

2.22. U slučaju nastanka štete prilikom izvođenja radova, ona se mora navesti u Zapisniku. Ukoliko je za štetu odgovoran La Pons operater tada La Pons odgovara za štetu do ugovorenog iznosa po štetnom događaju sukladno polici osiguranja od odgovornosti. Ukoliko je za štetu odgovoran Naručitelj ili izvođač radova biran od strane Naručitelja tada se ona naplaćuje direktno Naručitelju ili se šteta naplaćuje po polici osiguranja Naručitelja

2.23. Ukoliko šteta uzrokovana na mehanizaciji od strane Naručitelja radova ili njegovog predstavnika onemogući daljnji rad stroja, La Pons ima pravo naplatiti 50% dogovorene cijene za svaki radni dan do trenutka ponovnog uspostavljanja rada stroja. La Pons u tom slučaju preuzima odgovornost da u što ranijem mogućem roku otkloni nedostatak na mehanizaciji kako bi se vratila u prvotno operativno stanje

2.24. U slučaju otkazivanja narudžbe od strane Naručitelja 20 sati prije dogovorenog vremena najma stroja La Pons ima pravo naplatiti 50% cijene prema ponudi. Navedeno se ne odnosi na otkazivanje uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

3. Uvjeti najma mehanizacije bez uključenog rada operatera

3.1. Ukoliko Naručitelj razmatra najam mehanizacije bez uključenog rada operatera (radnog osoblja La Pons), takav zahtjev mora biti jasno i nedvosmisleno naveden te specificiran u ponudi.

3.2. Bitni elementi ovakve vrste najma utvrđuju se Zapisnikom o primopredaji radnog stroja te Ugovorom o najmu radnog stroja. Navedeni dokumenti moraju biti potpisani od strane predstavnika Naručitelja radova. U iznimnim slučajevima, zbog izrade Ugovora u sjedištu La Ponsa neposredno prije preuzimanja mehanizacije, svaki djelatnik Naručitelja može potpisati Ugovor kako bi se utvrdilo činjenično stanje bitnih elemenata prilikom pružanja usluge najma mehanizacije.

3.3. Osnova za obračun usluga je cijena navedena u Ugovoru. Ukoliko cijena nije definirana Ugovorom, primjenjivati će se ista cijena pojedine mehanizacije kao i drugim klijentima u istom mjesečnom razdoblju.

3.4. Minimalan broj dana za obračun iznosi jedan dan.

3.5. Povrat te preuzimanje stroja vrši se u radnom vremenu od 8:00 do 18:00 sati.

3.6. U slučaju otkazivanja narudžbe od strane Naručitelja 20 sati prije dogovorenog vremena isporuke stroja La Pons ima pravo naplatiti 50% ugovorenog iznosa najma. Navedeno se ne odnosi na otkazivanje uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.


4. Završne odredbe

4.1. Naručitelj se obvezuje podmiriti račune do datuma dospijeća navedenog na računu. U suprotnome La Pons ima pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatnu stopu. Potraživanja koja nisu naplaćena do roka dospijeća La Pons ima pravo prodati agenciji za naplatu potraživanja.

4.2. Za sve sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

4.3. Pobojnost pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja ne dovodi do pobojnosti svih ili sličnih odredbi. Pobijena odredba zamijeniti će se novom odredbom koja zadržava izvorni smisao prvotne odredbe.

 

U Sesvetama, 20.03.2023.

 

 


____________________________

Karlo Lažeta, Direktor